13.
Strojový překlad do dalších jazyků:
Vstup pro přihlášené 14. ročník soutěže bude zahájen v lednu 2019
Záštitu nad soutěží převzali: ministr kultury, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany

Vyhlašovatelé soutěže:

Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu

Partneři soutěže:

Sekretariát soutěže:

lidice21@lidice-memorial.cz

Finalisté a vítězové 13. ročníku v kině Hutník
a vítězové na přehradě Orlík a v Památníku Vojna

Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo ve středu 13. června 2018 v kinosále kladenského kina Hutník.

Slavnostní vyhlášení zahájily v 10:50 hodin slavnostní fanfáry. Úvodní slovo pronesla ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová.

Mezi významnými hosty byli zástupkyně odboru muzeí Ministerstva kultury ČR Ing. Hana Vondráčková, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek, proděkanka pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. – zástupkyně spoluvyhlašovatele soutěže, předseda poroty vědomostní soutěže a historik Plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA, statutární náměstkyně primátora Statutárního města Kladna MUDr. Marcela Malcová, náměstek primátora Statutárního města Kladna Ing. Vladimír Moucha, vedoucí Oddělení koncepčního, edukačního a PR z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., české umělkyně Dana Černá a Máša Málková, které přednesly vybrané literární práce letošního ročníku soutěže, pan Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. z Ústavu českých dějin Univerzity Karlovy v Praze, ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Mgr. Jana Horáková a zástupkyně z Městské knihovny Kladno, dále zástupce firmy BERÁNEK, spol. s r.o. Vlastislav Boček zajišťující webové stránky vědomostní soutěže a ředitel sekce správy povodí pan Ing. Tomáš Kendík ze státního podniku Povodí Vltavy, hlavního partnera letošního ročníku soutěže.

Následně zazněly projevy z úst zástupkyně odboru muzeí Ministerstva kultury ČR Ing. Hany Vondráčkové Ph.D., statutární náměstkyně primátora Statutárního města Kladna MUDr. Marcely Malcové a zástupce státního podniku Povodí Vltavy pana Ing. Tomáše Kendíka. Po projevech byl na pódium pozván pan Mgr. Kamil Činátl, Ph.D, aby přítomným představil projekt Československo 38-89, který je serií výukových simulací kombinující prvky interaktivního komiksu a počítačové hry. Simulace přibližuje žákům klíčové okamžiky československých soudobých dějin a umožňují jim prožít dobové události z pohledů různých osob. Projekt vznikl ve spolupráci Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

Poté převzala slovo ředitelka soutěže Mgr. Michaela Brábníková a soutěž krátce představila. Dále se slova ujala paní proděkanka pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Od 11:20 hodin zval moderátor Filip Petlička postupně na pódium finalisty první kategorie, kteří obdrželi z rukou pana Ing. Zdeňka Štefka a Ing. Vladimíra Mouchy účastnické diplomy a věcné ceny. Předání účastnických diplomů a věcných cen pro finalisty druhé kategorie se zhostily Ing. Hana Vondráčková a MUDr. Marcela Malcová.

Po předání cen finalistům přečetly velmi procítěně úryvky z vybraných literárních prací finalistů paní Dana Černá a Máša Málková.

Program pokračoval předáním cen poroty z rukou pana Plk. PhDr. Eduard Stehlíka, MBA a paní Mgr. Jany Horákové, ředitelky Slezského zemského muzea v Opavě. Následovalo čtení úryvků z prací oceněných cenou poroty citlivě ztvárněné paní Mášou Málkovou a Danou Černou.

Po zaznění speciální slavnostní fanfáry byli na pódium zváni vítězové obou kategorií. Ti získali jako hlavní cenu skleněnou plastiku a řadu věcných darů. Vše převzali od paní doc. Mgr. Libuše Heczkové, Ph.D., paní Mgr. Kamily Polákové ze Slezského muzea v Opavě a Ing. Tomáše Kendíka z Povodí Vltavy.

Na závěr předaly ceny pro nejaktivnější školy ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová a zástupkyně z Národního pedagogického muzea paní Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

Po ukončení oficiální části programu potěšila přítomné hosty svým hudebním vystoupením skupina Mirai.

Vítězové 13. ročníku soutěže se již 13. června po skončení prohlídky Památníku Lidice účastnili večerního programu, jehož součástí byla také návštěva nové expozice rodinného domu č. 116 v nově vystavěných Lidicích a vzdělávací program. Následujícího dne 14. června se vítězové zúčastnili celodenního výletu s prohlídkou přehrady a zámku Orlík a Památníku Vojna. Úvodem dne se vítězové setkali s hrázným přehrady Orlík a v jeho doprovodu a s odborným výkladem absolvovali prohlídku hráze včetně návštěvy běžně nepřístupných prostor návštěvníkům, poté se lodí přesunuli k zámku Orlík, kde pro ně byla přichystaná komentovaná prohlídka zámku a na závěr výletu navštívili účastníci Památník Vojna Lešetice, autenticky dochovaný vězeňský areál, který je ojedinělý svého druhu ve střední Evropě.

Oceněným soutěžícím a finalistům, kteří se nemohli vyhlášení osobně zúčastnit, budou ceny zaslány poštou.

Všem přítomným patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry, která provázela celé vyhlášení.

Zároveň děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na jejich účast i v následujícím ročníku.